Lejre Kommune godkender nyt grundvandsprojekt i Herslev for at sikre vandkvalitet og forsyning

Foto: Lejre Kommune.
dato

Lejre Kommune giver grønt lys til grundvandsprojekt i Herslev

Lejre Kommune har officielt udstedt tilladelse til opstart af et grundvandsprojekt på adressen Herslev Bygade 1, 4000 Roskilde. Tilladelsen, som blev underskrevet den 16. april 2024, åbner op for indvindingsboring samt foreløbig vandindvinding med det formål at udføre ren- og prøvepumpning.

Denne afgørelse tillader udforskning af grundvandsresurser på den specificerede lokation, hvilket er et skridt fremad mod at forstå og sikre vandkvalitet og vandforsyning i området.

For dem, der måtte have indvendinger mod denne afgørelse, fremgår det af tilladelsesdokumentet, at der er mulighed for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede parter omfatter den ansøgende part, miljø- og forbrugerorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Sportsfiskerforbund, samt enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Komplette instruktioner og klagevejledning er inkluderet i tilladelsen for at vejlede parterne gennem klageprocessen.

Afgørelsen og den dertilhørende klagevejledning signalerer kommunens åbenhed og transparence i forvaltningen af naturressourcer samt understreger vigtigheden af borgernes og relevante organisationers medvirken i beslutningsprocesserne.

https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2024/april/afgorelse-om-boretilladelse-og-forelobig-tilladelse-til-indvinding-af-grundvand-pa-herslev-bygade-1-4000-roskilde/

Kilde: Lejre Kommune